nieuwe waterwet in 2008
. waterwet advies

spacert

waterbeheer per 2008 waterwet

watervergunning voor lozing

waterwet watersysteem

zorgplicht gemeente waterwet

dewaterwet.nl


 

 


 

waterwet wetboekDE WATERWET 2008

 

wat is de nieuwe waterwet?

De nieuwe waterwet komt er aan! Op 1 januari 2008 treedt de Wet Gemeentelijke watertaken in werking. Daarmee krijgen gemeenten er een aantal taken bij. Ook wijzigen bestaande taken en verantwoordelijkheden. Begin 2009 treedt vervolgens de nieuwe waterwet in werking. Hiermee worden alle wetten die betrekking hebben op waterbeheer geïntegreerd in één nieuwe wet. Nieuwe beleidsontwikkelingen als integraal waterbeheer en de watertoets krijgen hierin hun plaats.

De afgelopen jaren is het waterbeleid in Nederland sterk veranderd. Waar voorheen het beleid vooral gericht was op snel en veilig afvoeren van water, wordt nu steeds meer voor een integrale aanpak gekozen. Men is zich ervan bewust geworden dat water niet alleen lastig is, maar ook een zeer waardevolle grondstof vormt. In combinatie met bodemdaling, extremere regenval en zeespiegelstijging (ten gevolge van klimaatverandering) dwingt dit besef tot een andere aanpak van het waterbeheer. Steeds vaker wordt dan ook gezocht naar manieren om water te benutten en vast te houden.

De waterwetgeving loopt achter bij deze ontwikkelingen. Waterbeheer wordt in Nederland geregeld in diverse wetten. Dit komt de transparantie niet ten goede en zorgt voor een hoge regeldruk. Ook bieden de huidige wetten nog onvoldoende ruimte aan nieuwe ontwikkelingen zoals afkoppelen van regenwater. Tenslotte dient de Europese regelgeving op het gebied van water (Europese Kaderrichtlijn Water) geïntegreerd te worden in de Nederlandse wet.

Om de wetgeving aan te laten sluiten bij deze ontwikkelingen treedt allereerst per 1 januari 2008 de nieuwe Wet Gemeentelijke watertaken in werking. Daarmee krijgen gemeenten een aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Vervolgens komt er in 2009 één Waterwet. De Waterwet is de integrale wet die regels geeft met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen.

De nieuwe waterwet dient om alle reeds bestaande wetten op het gebied van watersystemen te vervangen door één omvattende wet: de Waterwet. De te vervangen wetten zijn:

  • Wet op de waterhuishouding
  • Wet op de waterkering
  • Grondwaterwet
  • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  • Wet verontreiniging zeewater
  • Wet droogmakerijen en indijkingen
  • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
  • Waterstaatswet 1900

Omdat deze wetten in elkaar worden geschoven wordt het aantal regels teruggedrongen en worden taken en verantwoordelijkheden inzichtelijker voor overheden, burgers en bedrijfsleven. Daarnaast worden de nieuwe ontwikkelingen en beleidsdoelen meegenomen in de nieuwe wet.


de waterwet op hoofdlijnen >>

 

 


De nieuwe waterwet : De waterwet op hoofdlijnen : Veranderingen voor gemeenten

Wat kunnen wij voor u betekenen?
: Qualitivity Engineering

 
Qualitivity Engineering B.V. - Anthony van Leeuwenhoekweg 19c - 2408 AL - Alphen a/d Rijn - The Netherlands
Tel: 0172 – 495 620 - Fax: 0172 – 499 007

 

geld lenen